Vietos veiklos grupė

Kalendorius
[mec-calendar layout="small" style="double_border"]

Pagrindiniai Panevėžio vietos veiklos grupės tikslai – pagerinti vietinės įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Panevėžio miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Panevėžio miesto teritorijoje.

 

Veiklos sritys:

 • telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų Panevėžio miesto ekonominei ir socialinei gerovei kelti;
 • siekti pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius;
 • ieškoti inovatyvių ir efektyvių būdų panaudoti Panevėžio miesto plėtrai vietinius gamtinius, kultūros, žmogiškuosius ir kitus materialius ir nematerialius išteklius;
 • skatinti ir palaikyti vietines miesto žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;
 • teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl miesto plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;
 • organizuoti miesto plėtros dalyvių švietimą bei mokymą, organizuoti ir teikti paramą miesto bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
 • inicijuoti jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų programų ir projektų rengimą miesto bendruomenėse;
 • organizuoti ir teikti paramą miesto plėtros projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
 • skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
 • įstoti į kitas asociacijas, tarptautines organizacijas, kurių tikslas ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Asociacijų įstatymui ar kitiems teisės aktams;
 • rengti ir įgyvendinti vietos plėtros strategiją;
 • tenkinti kitus, įstatymams neprieštaraujančius, viešuosius interesus.

Panevėžio vietos veiklos grupės kontaktai:

 • Įmonės kodas 304075569
 • Topolių al. 12-59, Panevėžys
 • +370 614 49882
 • paneveziovvg@gmail.com
 • http://www.pvvg.lt/
 • Pirmininkė dr. Sandra Jakštienė
cropped pvvg
p.S.Jakstiene 768x781 1

Tai savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus Panevėžio ir Utenos apskrityse

Panevėžys, Lietuva
Pirmadienis - Penktadienis
(8:00 - 17:00)
Skip to content