„Trijų lygių profesinės kompetencijos centrai:  kvalifikacija, verslumas ir inovacijos žaliojoje ekonomikoje” (3LoE)

No. 620870-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA3-VET-COVE

Programa: Erasmus +

Trukmė: 48 mėnesiai (2020 m. lapkričio 1 d. – 2024 m. spalio 31 d.)

Projekto vykdytojas – Hansa Parlamentas ir 20 partnerių iš Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Austrijos, Italijos ir Ispanijos: universitetai, profesinio mokymo įstaigos, asociacijos ir prekybos, pramonės rūmai.

Projekto tikslai:

– Užtikrinti tvarų kvalifikacijų tobulinimą, tuo patenkinant jaunų specialistų, vadovų ir verslininkų poreikius bei stiprinti smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumą žaliosios ekonomikos srityje.

– Kad inovatyvus ir tinkamas kvalifikacijas turintis smulkusis verslas realiai įgyvendintų energijos taupymo, atsinaujinančių energijos šaltinių, aplinkosaugos bei klimato apsaugos principus.

Projekto santrauka:

Smulkusis verslas turi visapusiškai persiorientuoti ir diegti į ateitį nukreiptas inovacijas, kad įveiktų iššūkius energijos, klimato ir aplinkosaugos srityse bei išspręstų šias problemas:

– akivaizdus ir vis didėjantis kvalifikuotų darbuotojų stygius;

– didelis kvalifikacijų, ypač žaliojoje ekonomikoje, trūkumas;

– tik mokykloje vykdomo profesinio mokymo patrauklumo mažėjimas ir žema kvalifikacija;

– mažos tęstinio mokymo apimtys bei nepakankama mokymų pasiūla SVV poreikiams;

– nepakankamas bendradarbiavimas tarp aukštųjų mokyklų ir SVV bei SVV poreikiams skirto mokymo trūkumas;

– verslininkų senėjimas, verslo perdavimo problemos, gana nedidelis naujai steigiamų įmonių skaičius

ir kt.

Siekiant šiuo iššūkius įveikti, pasirinkta inovatyvi ir kompleksinė projekto struktūra – 21 partneris iš 7 šalių. Kiekvienoje šalyje bus įkurti ir valdomi virtualūs profesinės kompetencijos centrai “Žalioji ekonomika” bei užtikrintas jų veiklos tęstinumas. Bus sukurta tarptautinė centrų bendradarbiavimo platforma, apimsianti 60 mokslo institucijų. Centrai įgyvendins daug profesinio mokymo, tęstinio mokymo ir aukštojo mokymo priemonių – jos projekto metu bus sukurtos, išbandytos ir įvertintos. Šios 20 mokymo priemonių 3-6 kvalifikacijų lygmenyse apims žaliosios ekonomikos, skaitmenizacijos ir verslumo sritis.  Bus sukurtos ir įgyvendintos SVV įmonėms skirtos profesinio mokymo konsultavimo ir inovacijų skatinimo programos, kurias nuolat įgyvendins universitetai. Projekto rezultatai bus perduoti 60-čiai asocijuotų partnerių iš 13 šalių.

 


ICARO (2018-2020)

 

„Inovatyvios kvalifikacijos statybų sektoriaus technologinėms ir organizacinėms inovacijoms (Innovative qualifications for technological and organizational innovation in building sector)“

 

Pirmasis ICARO projekto partnerių susitikimas Romoje

Antrasis ICARO projekto partnerių susitikimas Vilniuje

Svečiai iš Italijos susipažino su Panevėžio profesinio mokymo įstaigomis ir rūmų projektine veikla

ICARO projekto veiklos pristatytos profesijos mokytojams

Trečiasis nuotolinis projekto partnerių susitikimas

 

WWW&CE (2019-2021)

 

„Vandens, panaudoto vandens ir atliekų valdymas, technologijos bei žiedinė ekonomika (Management and Technologies of Water, Waste Water and Circular Economy)“

 

Vandens, panaudoto vandens ir atliekų vadyba ir technologijos bei žiedinė ekonomika

Svečiai iš Italijos susipažino su Panevėžyje veikiančiomis profesinio mokymo įstaigomis

Projekto WWW&CE spaudos konferencija

Projekto WWW&CE pranešimas spaudai

Projekto WWW&CE pristatomasis video, pradėjus programų testavimą

Panevėžio PPAR pradėjo testuoti projekto mokymo programas

Organizuotas seminaras verslininkams „Žiedinė ekonomika – galimybės verslui“

 

Dualinis universitetinis mokymas bakalauras-meistras

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Vilniaus Gedimino technikos universitetas kartu su Vokietijos Hanza parlamentu pradėjo bendro projekto „Dvigubo bakalauro laipsnio, įgyjant integruotą bakalauro ir meistro profesijos laipsnį“ projektavimą bei įgyvendinimą.

Hanza parlamentas vienija 45 Prekybos, pramonės ir amatų rūmus, universitetus bei kitas verslą skatinančias organizacijas iš 10 Baltijos jūros regiono valstybių bei Ukrainos, Baltarusijos ir Vengrijos. Hanza Parlamentas savo strategiją grindžia įvairiapuse smulkiųjų ir vidutiniųjų verslo įmonių bei amatų plėtra, rengiant ir tobulinant jaunus kvalifikuotus specialistus, vadovus bei verslininkus.

Naujai kuriamos studijų programos „Elektros inžinierius – meistras“ esmė – asmuo, baigęs studijas aukštojoje mokykloje, įgaus bakalauro lygio teorines žinias, o taip pat bus pilnai pasiruošęs dirbti meistru. Tam tikslui siekiama sukurti visai kitokią studijų programos struktūrą: per visą studijų aukštojoje mokykloje laiką studentas 50 proc. jo praleis betarpiškai aukštojoje mokykloje išklausydamas visus bakalauro lygmenį  atitinkančius Elektros inžinerijos specialybės teorinius kursus ir 50 proc. laiko praleis įmonėje, dirbančioje pagal jo studijų specifiką ir  atlikdamas įvairias praktikas. Tokiu būdu jis įgaus meistrui būtinus įgūdžius.

Šis studijų modelis įmonėms, dalyvaujančioms projekte, tai yra toms įmonėms, kuriuose studentai atliks praktikas, atvers naujas galimybes sau parengti kvalifikuotus specialistus, kurie po aukštosios mokyklos baigimo iš karto, be kokio nors papildomo pasirengimo, galės savarankiškai dirbti meistro pareigose. Dėka ilgalaikių praktikų šie specialistai jau bus prisitaikę prie įmonės specifikos, darbo pobūdžio ir pan. Busimieji darbuotojai bus naudingi ir ta prasme, kad galės parengti bakalauro baigiamajį darbų įmonei rūpimais klausimais ir pateigti konkrečių pasiūlymų padėčiai gerinti.


 

PANEVĖŽIO PPAR RENGINIAI EKSPORTUI PLĖSTI (2018-2020)

2020 metų gegužės mėnesį sėkmingai užbaigtas dvejus metus vykdytas projektas Nr.03.2.1-LVPA-K-801-03-0002 ,,Panevėžio PPAR renginiai eksportui plėsti“.

Pagal projektą įvykdytos 9 verslo misijos į Prancūziją, Vokietiją, JAV, Kanadą, Japoniją, Kiniją, Turkiją, PAR ir Belgiją,  kuriose dalyvavo 37 tiesioginiai naudos gavėjai vietoj planuotų 31. Pasiekta projekto vertė 374,7 tūkst. EUR.

Pasirašyta iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Panevėžio PPAR renginiai eksportui plėsti“ sutartis

 

AB „LIETKABELIO“ DARBUOTOJŲ MOKYMAI IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Panevėžio PPAR dalyvauja akcinės bendrovės „Lietkabelis“ vykdomame ES fondų finansuojamame projekte AB „Lietkabelio“ darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas“ pagal priemonę “Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.

Siekiant didinti AB „Lietkabelis“ konkurencingumą, projekte numatoma kompleksiškai patobulinti įmonės specialistų profesines kompetencijas bei pakelti įmonės darbininkų kvalifikaciją. Apmokyti specialistai įgis naujas arba patobulins jau turimas kompetencijas, jų įvertinimą organizuos Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

 

TARPTAUTINĖ PATIRTIS PEREINANT PRIE MODULINĖS VIRĖJO MOKYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO (II ETAPAS)

Panevėžio PPAR dalyvauja Erasmus+ profesinio mokymo KA1 projekte „Tarptautinė patirtis pereinant prie modulinės virėjo mokymo programos įgyvendinimo (II etapas)“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060294.

Konsorciumą sudaro kelios profesinio rengimo įstaigos, įmonės bei Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Projekto tikslas – didinti gastronomijos srities absolventų įsidarbinimo galimybes, stiprinant profesinio mokymo specialistų pasirengimą dėstant pagal modulinę virėjo mokymo programą.

Projekto veiklos: virėjo mokymo programos profesijos mokytojų ir darbdavių atstovų VET-STA vizitai į Ispaniją ir Švediją; virėjo mokymo programos absolventų ErasmusPro mobilumo vizitai į Italiją ir atvykstamieji VET-TAA virtuvių šefų vizitai į Lietuvą iš Ispanijos ir Švedijos.