Prekių kilmės sertifikatas yra dokumentas, liudijantis prekių kilmę, išduodamas, kai prekės eksportuojamos į „trečiąsias“ (ne Europos Sąjungos) šalis, jei to reikalauja importuojančios šalies muitinė.

Prekių kilmės sertifikatas išduodamas kiekvienai prekių siuntai, jei kitaip nenumato importuojančios šalies teisės aktai, vadovaujantis 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013 ir 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, patikslinančiomis kai kurias Sąjungos muitinės kodekso nuostatas.

Asmuo, norėdamas gauti prekių kilmės sertifikatą, Rūmams privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • Prekių gavimo ir pardavimo sąskaitas;
  • Prekės kilmę įrodančius dokumentus: gamintojo deklaraciją, jei prekė kilusi Lietuvos Respublikoje; kilmės sertifikato originalą (Certificate of Origin), jei prekė ne Lietuvos Respublikos kilmės;
  • Sutarties su pirkėju kopiją;
  • Įgaliojimą, pasirašytą vadovo ir patvirtintą įmonės antspaudu.

Kilus neaiškumui Rūmai gali pareikalauti papildomų dokumentų, įrodančių prekių kilmę (kilmės ekspertizės akto, trumpo pagrindinių technologinių operacijų apyrašo ir kt.).

Rūmai klientui išduoda Prekių kilmės sertifikatą (originalą ir kopiją). Originalas skirtas pateikti importuojančios šalies muitinei, kopija lieka eksportuotojui.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. 8-45 59 63 55, el. paštu kristina.buikaite@chambers.lt.