KONKURSO

Paramos suteikimo Panevėžio miesto SVV įmonėms dalyvavimui parodoje EXPO Aukštaitija 2019“

NUOSTATAI

1.1. Šie nuostatai reglamentuoja konkursą Panevėžio miesto smulkioms ir vidutinėms įmonėms (toliau – konkursas), jo organizavimo tvarką, atrankos kriterijus ir kitas konkurso sąlygas.

1.2. Konkurso tikslai – skatinti Panevėžio mieste veikiančias įmones, didinti produkcijos bei paslaugų pardavimus, ir investicijas į mokslo ir technikos naujoves bei skatinti kitas investicijas, kurios daro teigiamą socialinį, ekologinį ir ekonominį poveikį miestui, didinti jų žinomumą, įvaizdį ir konkurencingumą.

2. KONKURSO DALYVIAI

2.1. Konkurso dalyviai gali būti visų rūšių Panevėžio mieste įregistruotos įmonės (juridiniai asmenys).

2.2. Įmonės konkurse dalyvauja savo noru ir užpildo nustatytos formos SVV konkurso anketas. Anketos turi būti pasirašytos įmonės vadovo, kuris atsako už pateiktą teisingą informaciją.

2.3. Konkurse negali dalyvauti likviduojamos įmonės arba įmonės, kuriose vykdoma bankroto procedūra.

2.4. Konkurso dalyviai privalo skirti laiko (jei iškiltų poreikis) susitikimui su konkurso vertinimo komisija (toliau – komisija) bei sudaryti sąlygas komisijos darbui įmonėse, anketose pateiktų duomenų patikrinimui, iš anksto tai suderinus su abiem pusėm.

3. KONKURSO ATRANKOS IR VERTINIMO KRITERIJAI

3.1. Iš visų konkurse dalyvaujančių įmonių prioritetas suteikiamas įmonėms tokia tvarka:

1) naujai susikūrusi įmonė (3 metai nuo įkūrimo),

2) įmonė, paraišką teikianti pirmą kartą,

3) gamybos įmonė,

4)  paslaugų įmonė,

5) prekybinė  įmonė.

4. Konkurso organizavimo tvarka ir vykdymo etapai

4.1. Konkurso vykdymo etapai:

4.1.1. Kvietimas dalyvauti konkurse. Konkurso organizatoriai skelbia konkursą miesto žiniasklaidoje ir kviečia įmones dalyvauti konkurse užpildant konkurso anketą. Skelbime nurodomi konkurso organizatoriai, anketų išdavimo vieta, bei kita informacija, kurią skelbia konkurso organizatoriai.

4.1.2. Įmonių anketos priimamos iki liepos 10 d.

4.1.3 Gautos anketos registruojamos ir analizuojamos. Trūkstant reikiamos informacijos organizatoriai susisiekia su konkurso dalyviais.

4.2 Gautų anketų vertinimas. Gautos anketos komisijos vertinamos nešališku būdu, kurios sudarymas ir darbo reglamentas aprašytas 6 punkte.

4.3. Konkurso rezultatai paskelbiami per 2 savaites po anketų priėmimo pabaigos anketoje nurodytu įmonės el. paštu.

5. Konkurso organizatoriai

5.1. Konkursą organizuoja Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų komisija, konkursą finansuoja Panevėžio miesto savivaldybės programa “Ekonominės plėtros ir užimtumo skatinimo programa”.

5.2. Konkurso organizatorių teisės ir pareigos:

5.2.1. rengti ir tvirtinti konkurso dokumentus;

5.2.2. skelbti konkursą;

5.2.3. pateikti įmonėms bei gauti iš jų dalyvių anketas ir registruoti konkurso dalyvius;

5.2.4. užtikrinti dalyvių pateiktų duomenų konfidencialumą;

5.2.5. pateikti įmonėms, komisijos nariams būtiną informaciją bei dokumentus;

5.2.6. organizuoti komisijos narių darbą;

5.2.7. tvirtinti konkurso nugalėtojus;

5.2.8. saugoti konkurso dokumentus 3 metus;

5.2.9. spręsti ginčus ir pretenzijas, susijusias su konkursu.

6. Konkurso vertinimo komisija

6.1.  Konkurso komisiją sudaro 3 nariai, iš jų išrenkamas komisijos pirmininkas.

6.2. Komisijos sudėtis: 1 narys iš Panevėžio miesto savivaldybės, 2 nariai iš Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų.